Regulamin

Prosimy uważnie zapoznać się z poniższym regulaminem. Niniejsza Witryna (zwana dalej Witryną) udostępniana jest przez spółkę Clarios Germany GmbH & Co. KG na warunkach określonych w poniższym Regulaminie. Korzystając z Witryny lub dowolnej udostępnionej za jej pośrednictwem aplikacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

Ogólne warunki dostaw


Zawartość Witryny

Witryna zawiera znaki towarowe, znaki usługowe, treści chronione prawem autorskim i inną zawartość (zwaną dalej Zawartością) będącą własnością Clarios i innych podmiotów. Spółka Clarios i/lub podmioty z nią powiązane jest/są wyłącznym właścicielem całej Zawartości Witryny, w tym wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. O ile informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie nie stanowią inaczej, Użytkownikowi nie wolno drukować pojedynczych ekranów ani pobierać materiałów stanowiących część Witryny do celów innych niż osobiste lub dokumentacyjne, pod warunkiem że znajdujące się na drukowanych ekranach loga, znaki lub inne oznaczenia nie zostaną z kopii usunięte. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi nie wolno modyfikować, kopiować, publikować, prezentować, przesyłać, adaptować lub w inny sposób wykorzystywać Zawartości bez uprzedniej pisemnej zgody Clarios.

Treści Użytkownika

Wszystkie informacje (z wyjątkiem danych osobowych, których wykorzystanie podlega Zasadom ochrony danych osobowych), w tym dane, tekst, pliki, grafiki i inne materiały, które użytkownik przesyła do Witryny lub przekazuje Clarios, zwane są dalej Treściami Użytkownika. Przesyłając Treści Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Użytkownik zgadza się przyjąć wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie, dokładność, kompletność, własność i publikację Treści Użytkownika oraz zwalnia Clarios z odpowiedzialności za przesyłanie tychże. Przesyłając Treści Użytkownika do Clarios lub udostępniając je w inny sposób w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Użytkownik udziela Clarios nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji, z pełnym prawem do udzielania sublicencji, wykorzystywania, reprodukowania, ani utworów zależnych, rozpowszechniania i prezentowania Treści Użytkownika, w całości lub części, a także ich włączania do innych utworów w jakiejkolwiek postaci, na jakimkolwiek nośniku lub jakąkolwiek techniką, a ponadto zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich do Treści Użytkownika. Clarios nie monitoruje, nie przegląda ani nie edytuje Treści Użytkownika zamieszczonych lub udostępnionych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Clarios zastrzega sobie jednak prawo, na podstawie swojej wyłącznej decyzji, do odrzucenia, edycji lub usunięcia w całości lub części Treści Użytkownika, które zdaniem Clarios nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, są sprzeczne z prawem bądź z innych przyczyn niepożądane, niewłaściwe lub niedokładne. Clarios nie ponosi odpowiedzialności za decyzję, brak decyzji lub opóźnienie w odniesieniu do edycji lub usunięcia Treści Użytkownika.

Zachowanie Użytkownika

Użytkownikowi nie wolno w jakikolwiek sposób przesyłać w Witrynie lub za jej pośrednictwem Treści Użytkownika, które: (I) naruszają prawa własności dowolnej osoby lub podmiotu, (II) są sprzeczne z prawem, szkodliwe, zastraszające, obraźliwe, nękające, oszczercze, obsceniczne, wprowadzające w błąd, nacechowane seksualnie lub naruszające prywatność innych osób, (III) stanowią prześladowanie, nękanie, poniżanie lub zastraszanie osoby lub grupy osób z powodu rasy, narodowości, płci, religii, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności, (IV) zawierają niezamówione lub nieupoważnione reklamy, materiały promocyjne, spam, listy łańcuszkowe lub innego rodzaju prośby, (V) zawierają wirusy lub inne kody komputerowe, programy lub pliki, które mogą przerwać, uszkodzić lub ograniczyć funkcjonalność oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego albo wywoływać podobnie destrukcyjne skutki. Użytkownik zgadza się ponadto, że nie będzie: (I) podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszywie deklarować bądź w inny sposób sugerować powiązanie z inną osobą lub podmiotem, (II) podrabiać Treści Użytkownika lub w inny sposób manipulować nimi w celu ukrycia ich pochodzenia, (III) zakłócać bądź przerywać działanie Witryny, serwerów lub sieci powiązanych z Witryną, co obejmuje także nieprzestrzeganie wymogów bądź zasad użytkowania sieci powiązanych z Witryną, (IV) włamywać się do Witryny ani w jakikolwiek inny sposób uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do niej, w tym także w wyniku złamania jej zabezpieczeń, (V) gromadzić ani przechowywać informacji o Użytkownikach Witryny lub Treściach Użytkownika zamieszczonych przez inne osoby w Witrynie bądź wykorzystywać takie informacje do celów niezgodnych z celem Witryny, (VI) naruszać odnośnych przepisów lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych.

Witryny powiązane

Clarios może udostępniać odsyłacze do Witryn lub aplikacji osób trzecich (zwanych dalej Witrynami powiązanymi). Witryny powiązane nie są przeglądane, kontrolowane ani sprawdzane przez Clarios. Każda Witryna powiązana może określać własne warunki korzystania i zasady ochrony danych osobowych, a użytkownik korzystający z Witryny powiązanej musi zapoznać się z takimi warunkami i zasadami oraz ich przestrzegać. Clarios nie odpowiada za treść, dostępność, zasady lub praktyki jakiejkolwiek Witryny powiązanej ani za znajdujące się w jej obrębie dodatkowe odsyłacze. Clarios nie ponosi także odpowiedzialności za skutki korzystania z takich odsyłaczy. Zamieszczenie odsyłacza nie jest równoznaczne z rekomendacją Witryny powiązanej ani jakiejkolwiek spółki lub usługi ze strony Clarios.

Zasady ochrony danych osobowych

Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi w niniejszym Regulaminie Zasadami ochrony danych osobowych.

Wyłączenie gwarancji

NINIEJSZA WITRYNA OFEROWANA JEST W AKTUALNYM STANIE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, CZY TO WYRAŹNYCH, CZY DOROZUMIANYCH. CLARIOS WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI: (I) GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, STOSOWNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WITRYNY I JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ (II) WSZYSTKIE GWARANCJE TYTUŁU PRAWNEGO, GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA CLARIOS, CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, PODMIOTY NADRZĘDNE, PODMIOTY ZALEŻNE, NASTĘPCY ANI CESJONARIUSZE NIE ODPOWIADAJĄ W ŻADNYM WYPADKU I WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZA (I) SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, ZWIĄZANE Z SANKCJAMI LUB NASTĘPCZE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY PROGRAMÓW LUB INFORMACJI I TYM PODOBNE). DOTYCZY TO TAKŻE SZKÓD WYNIKŁYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z DOSTĘPNOŚCI, WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA WITRYNY ALBO POLEGANIA NA NIEJ, NAWET JEŚLI CLARIOS LUB PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć spółkę Clarios, podmioty powiązane, członków kierownictwa, członków kadry zarządzającej i pracowników przed roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym zasadnymi wynagrodzeniami prawników, wynikłymi w jakikolwiek sposób z wykorzystania Witryny, naruszenia niniejszego Regulaminu bądź też Treści Użytkownika przesyłanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Prawo właściwe/właściwość sądów

Firma prowadzi i kontroluje Witrynę z biur w Stanach Zjednoczonych. Osoby uzyskujące dostęp do Witryny z terytorium innego kraju dokonują tego z własnej inicjatywy i indywidualnie odpowiadają za przestrzeganie przepisów obowiązujących w ich krajach. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Witryny podlegają prawu stanu Wisconsin z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się, że (I) wszelkie roszczenia wobec i spory z Clarios bądź w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika będą rozpatrywane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych mających siedzibę w stanie Wisconsin, możliwie najbliżej miasta Milwaukee oraz (II) w związku z jakimkolwiek takim sporem wyłączną właściwość osobową mają sądy stanu Michigan.

Zmiany Regulaminu

Clarios może w dowolnej chwili wedle własnego uznania i bez powiadomienia Użytkownika wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmiany takie opublikowane zostaną na tej stronie Witryny. Zachęca się Użytkownika do regularnego sprawdzania, czy do Regulaminu nie zostały wprowadzone zmiany. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Witryny po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Wyszukiwarka akumulatorów VARTA®


Jeżeli jesteś warsztatem lub prowadzisz firmę zajmującą się akumulatorami zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki w VARTA Partner Portal.

Wyszukiwarka punktów sprzedaży VARTA®

Znajdź inne punkty sprzedaży